Furtu online media

Saturday, August 23, 2014

JECHI TOKKO DUBBII FIXAA TOKKO DUBBII FIDA JETTE OROMOON MAMMAAKTE,====>>MAMMAAKSA KANA DUBBISAA!

Namin lafarratti wol shaku muka woliin hin koru!
Morki baduu mannaa mormi cituu woyya!
Akka ija tiyyaa maaltu naaf kajeela jete sareen!
Gaafa maal nyaanna jedhan damma nyaatan!
Hirribin hiryaa du'aati!
Afaaniin sheekuseen lukaan gara mukaa!
Afaan lafa taa'u lafee alansha!
Horiin deegaa qilee irra dheeda!
Lafa itti hin deebine maqaaf hin badadan!
Bishaan malaan woddan!
Baraan barruu horan!
Dhugaan hin qaldhatti malee hin cittu!
Jaarsi du'uu ka'e si hin abaarin daa'imni guddatu si hin jibbin!
Waaqatu nu eega jedhanii balbala banaa hin bulan!
Hin ta'a jennee saganee woma ta'uu dhabne!
Hin taane kristinaan Badhaanee!
Guddateef dubbii harretti hin fe'an!
Qaallu salphattu nama du'utti waaman!
Graan badaan waan nyaatan nama himsiisa "jedhe abbaan kiyya"!
Harkaan dhaabatan lukaan dhiitan!
Ka Arba ajjeese furrii hin baafatuu?
Waanyoon yoo kufan waan caban nama seeti!
Namni Farda koorse galgala kooraa baata!
Farda hidhatan machiin tolti!
Gowwaa sobii Qaroo qeensaan qabi!
Karaan dheeraan lubbuu nama dheeressa!
Soddaa jiruu sanuu balbala jiruu wol hin lolan!

Wednesday, July 23, 2014

RUN FOR OROMIYAA

Oromooni yeeroo duri ganamaa gaafa Sirna Gadaa yoo namni tokkoo yakka dalagee fi intalaa butee, jarsaatti(mangudotti) himatuu; isaanis gamaa fi gamanaa ilaalani kotuu dhufee jedhani wol jalaa qabani mammaksaan dubbii barechisaa dubbataani kaa wol dhabee ararsaani kaa intalaa butee yakkisisaani ararsuu ture. Sababaa kanaaf mammaksi saba oromoo biratti bakka guddaa qaba,kanafis "mammaksi kobaa dubbitti,mammakni/si dubbii fixaa ykn dubbii fidaa" jedhamaa. Anis fuula kana jalatti mammaksotaa gaaf duri oromoon ittiin dhima bayaa turte keessaa kanin beeku isin wojjiin qodadha, galatoma!!!!!!

GORSAAF JECHA

*.
Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee.
*.
waa sadii Kunuunsi-namootaaf yaaduu, gammachuu fi waan argattee.
*.
waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu.
*.
waa sadii Hubadhuu-Jechoota ,Amalaa fi Qalbii.
*.
waa sadii Dinqiisiifadhuu-Beekumsaa ,Miidhaginaa fi Ogummaa.
*.
waa sadii Jabesii-Hiriyyummaa,Jaalala fi Wareega.